K.V.K.K.
K.V.K.K.
I. Veri Sorumlusu
Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(“Kanun”)’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında “veri sorumlusu” sıfatıyla, “Ömerbey Mahallesi Eski İstasyon Caddesi No:3 Mudanya Bursa ” adresinde mukim, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası 29547 sicil numaralı, Bursa-Yıldırım Vergi Dairesi’ne kayıtlı 785 003 0053 vergi kimlik numaralı Sümbül Turizm İnş. Teks. San. ve Tic. A.Ş. – Montania Hotelleri (“Montania”) tarafından hazırlanmıştır.
 
II. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
İletişim bilginiz, ses kaydınız ve içerisinde belirttiğiniz kişisel verileriniz; hukuki ve ticari güvenliğin temini, talep, öneri, memnuniyet, şikayet, itiraz gibi bildirimlerin kayıt altına alınarak incelenmesi ve gerektiğinde yanıtlanması, iş faaliyetlerinin ve operasyonel süreçlerin planlanması ve icrası, muhaberat faaliyetlerinin yürütülmesi, kanuni hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hizmet kalitesinin ve sürekliliğinin sağlanabilmesi ile işlem güvenliği amaçlarıyla işlenmektedir.
 
III. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, MONTANIA santral sistemi vasıtasıyla sözlü olarak ses kaydı yoluyla toplanmakta ve saklanmaktadır.
 
Kişisel verileriniz, Kanun’un m. 5/2-(f) bendinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.
 
IV. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Kişisel verileriniz; ilgili mevzuat hükümlerinin çizdiği sınırlar dahilinde, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve ilgili mevzuatın getirdiği yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile sınırlı olmak üzere adli ve idari makamlar ile ilgili diğer kişi ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.
 
V. Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
Kanun uyarınca kullanabileceğiniz haklarınız;
 
§  Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
§  Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
§  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
§  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
§  Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
§  Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
§  Kanun’un 11. Maddesinin (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
§  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
§  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarar uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.
 
Yukarıdaki açıklanan hususlarla ilgili detaylı bilgi için info@montania.com.tr e-posta adresini kullanarak MONTANIA ile iletişime geçebilirsiniz.
 
Kanun kapsamındaki haklarınıza ilişkin başvurularınızı, kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçe ile Montania Hotelleri Genel Müdürlüğüne bizzat elden veya noter kanalıyla, sumbul@hs01.kep.tr adresine, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da MONTANIA’ya daha önce bildirdiğiniz ve MONTANIA sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletilebilirsiniz. Başvurunuza ilişkin tarafımızca yazılı cevap verilmesi gerektiği takdirde ve verilecek yazılı cevabın 10 sayfayı geçmesi ve/veya CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesini gerektirmesi halinde “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” hükümleri dahilinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücrete tabi olacaktır.
 
Kanun ve ilgili alt mevzuatın öngördüğü şekil ve içerik şartları gözetilmeksizin iletilen istekler, MONTANIA tarafından dikkate alınamayabilecektir.